08:09 - 24/11/2020

Quy trình tuyển chọn và đào tạo lao động

Bộ phận tuyển chọn của Công ty tiếp nhận và hướng dẫn các ứng viên các thủ tục cần thiết thực hiện các nội dung tiếp theo của Chương trình.

Xem thêm