TUYỂN 2 TTS Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt TỈNH KOCHI NHẬT BẢN

TUYỂN 2 TTS Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt TỈNH KOCHI NHẬT BẢN

18:24 - 16/03/2024

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
- Số lượng: 2, trong đó nữ: 2
- Ngành, nghề: Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt, trong đó số có nghề: 2
- Địa điểm làm việc:  Uranouchi Haikata, Thành phố Susaki, Tỉnh Kochi- Thời giờ làm việc: 7 tiếng/ ngày; 5 ngày/ tuần; Thời giờ nghỉ ngơi: Thời gian nghỉ
ngơi giữa ca là 60 phút
- An toàn, vệ sinh lao động: Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn,
vệ sinh lao động; cung cấp miễn phí, đầy đủ trang thiết bị làm việc, dụng cụ bảo hộ lao
động phù hợp với ngành, nghề, công việc của TTS; đảm bảo nơi làm việc an toàn và
vệ sinh lao động
- Tiền lương/tiền công: 153.825 JPY/tháng
- Các phụ cấp khác, tiền thưởng: Trong thời gian đào tạo tập trung sau khi nhập cảnh
TTS được trợ cấp 60.000 yên/tháng (đã bao gồm tiền ăn)
- Tiền làm thêm giờ: Theo quy định Nhật Bản
- Các khoản khấu trừ từ lương theo quy định của nước tiếp nhận lao động: Tiền Thuế:
2.260 yên/ tháng; Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động và bảo hiểm khác: 23.802
yên/ tháng; Tiền nhà 20.000 yên/ tháng;
- Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động
cung cấp chỗ ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao
động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả
20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi
lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho TTS
- Các chế độ bảo hiểm: Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao
động và các bảo hiểm khác theo quy định Nhật Bản

1.Các thỏa thuận khác giữa doanh nghiệp và người lao động:
- Ký quỹ: Không có
- Bảo lãnh: Không
2. Thời gian tuyển chọn: 8 tháng (không quá 12 tháng kể từ ngày chấp thuận đăng ký
hợp đồng cung ứng lao động)
3. Thời gian dự kiến xuất cảnh: tháng 08/2024

4. Phí người lao động phải nộp trước khi đi: Doanh nghiệp thu Theo quy định được phép tại Phiếu trả lời chấp thuận Đăng ký hợp đồng cung ứng mà Doanh nghiệp đã đăng ký.

5. Liên hệ: CHị Tâm 0975.652.967