Học viên OLECCO nhận phần thưởng - Vì đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện - OLECCO chi nhánh Hồ Chí Minh

Học viên OLECCO nhận phần thưởng - Vì đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện - OLECCO chi nhánh Hồ Chí Minh

15:12 - 06/07/2023

Học viên OLECCO nhận phần thưởng - Vì đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Tháng 2 và Tháng 3/2023 - OLECCO chi nhánh Hồ Chí Minh

Cứ Hàng tháng Trung tâm đào tạo Nhật ngữ và Giáo dục định hướng OLECCO đánh giá, nhận xét và bình bầu các học viên đạt thành tích Tốt của Tháng và trao phần thưởng để động viên, khích lệ các học viên.

Hình ảnh dưới đây:

Học viên OLECCO nhận phần thưởng - Vì đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Tháng 2 và Tháng 3/2023

- OLECCO chi nhánh Hồ Chí Minh