Các học viên được phát Miễn phí - Tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức cần thiết cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

Các học viên được phát Miễn phí - Tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức cần thiết cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

15:45 - 06/07/2023

Sau khi được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) Cấp phát Bộ Tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, Công ty CP OLECCO.JSC đã nhanh chóng triển khai Giáo dục định hướng và cấp phát miễn phí cho Người lao động. 

 

Học Viên OLECCO được nhận Tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức cần thiết.